top of page

Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, Connect İlişki Akademisi (Doç. Dr. Nilüfer Kafescioğlu ve Dr. Yudum Söylemez) tarafından internet sitemizi ziyaret eden şahısların (“İnternet Sitesi Ziyaretçileri”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Connect İlişki Akademisi tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

 

a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

 

b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Connect İlişki Akademisi tarafından sunulan içeriğin ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Connect İlişki Akademisi tarafından sunulan içerik ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Connect İlişki Akademisi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Connect İlişki Akademisi‘nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Connect İlişki Akademisi‘nin ve Connect İlişki Akademisi‘yle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

 

c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Connect İlişki Akademisi tarafından sunulan içerik ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Connect İlişki Akademisi tarafından sunulan içerik ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Connect İlişki Akademisi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Connect İlişki Akademisi‘nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Connect İlişki Akademisi‘nin ve Connect İlişki Akademisi‘yle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Connect İlişki Akademisi’nin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

 

d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle Connect İlişki Akademisi’ne iletmeniz durumunda talepleriniz Connect İlişki Akademisi tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

 

- Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

- Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

- Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

 

Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

- Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,

- Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

- Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

- Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

- Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

 

Çerez (Cookie) Kullanımı

" Connect İlişki Akademisi ", ziyaretçilerine daha iyi içerikler ve hizmet sağlayabilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler (cookie) hakkında bilgilendirme websitesine/mobil sitesine ilk defa giriş yaptığınızda açılır pencerede verilecektir.

Çerezler, web sitesini ziyaret ettiğinizde veya mobil sitesinden bağlandığınızda, internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır.

"Connect İlişki Akademisi", size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izlemektedir. "Connect İlişki Akademisi", çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma yalnızca işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacaktır.

 

Çerez Çeşitleri

"Connect İlişki Akademisi", web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek (Örneğin, Chrome web tarayıcısı için ilgili bilgi: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr&co=GENIE.Platform%3DDesktop) kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin, mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

 

"Connect İlişki Akademisi” Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?

Yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/ mobil sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır.

Bu kullanım:

- Web sitesine /mobil sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir, "Connect İlişki Akademisi"ne nereden bağlandığınız, web sitesi/ mobil sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/ mobil sitesini nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; web sitesini/ mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır,

- İlgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanır. Bu şekilde, " Connect İlişki Akademisi" web sitesini veya mobil sitesini kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel eğitimleri, atölyeleri ve etkinlikleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.

 

-"Connect İlişki Akademisi", çerezler yoluyla elde edilen bilgileri üyelerimizden topladığımız kişisel verilerle eşleştirir.

"Connect İlişki Akademisi” üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır?

"Connect İlişki Akademisi" çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesini ve mobil sitesi ve/veya "Connect İlişki Akademisi"nin reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için "reklam teknolojisini" devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine, mobil sitesine ve "Connect İlişki Akademisi"nin reklam verdiği platformlara yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Connect İlişki Akademisi web sitesi ve mobil sitesi ayrıca; Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics; Facebook (Meta) tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Facebook (Meta) Pixel ve Facebook (Meta) Analytics Google Analytics ve web sitesinin hizmet sağlayıcısı Wix tarafından yerleştirilen web analiz hizmetlerini kullanmaktadır. Bu uygulamalarla web sitesine yerleştirilen çerezler ve izleme kodları ziyaretçilerin web sitesini ve mobil sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanılır. Bu web sitesini ve mobil sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) bu hizmetleri sağlayan Google, Facebook (Meta) ve Wix’e aktarılarak bu platformların farklı ülkelerdeki sunucularında saklanmaktadır. Bu platformlar web sitesini ve mobil sitesini kullanımınızı değerlendirmek, "Connect İlişki Akademisi" web sitesi ve mobil site kullanımlarını, akışlarını ve faaliyetlerini derlemek ve web sitesi ve mobil sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır. Fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. İşbu platformların veri kullanımı ve gizlilik politikaları hakkında daha fazla bilgi için şu adresleri ziyaret edebilirsiniz:

 

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=tr

Facebook (Meta): https://tr-tr.facebook.com/about/privacy

Wix: https://tr.wix.com/about/privacy

 

Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanmak/taleplerinizi iletmek amacıyla info@connectakademi.com mail adresi üzerinden  başvurabilirsiniz.

 

Connect İlişki Akademisi, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir.

bottom of page